Preu pintat d´escala comunitat

CONSELLS PER A PINTAR ESCALA COMUNITAT PROPIETARIS

Pintors Barcelona Pintores. Restauració de escala comunidad propietaris. Restauració patrimoni. Fincas catalogada al l´Eixample
Rehabilitació d'escala comunitat de veïns

 

 En Pintors Barcelona, quan rebem un encàrrec per a realitzar un pressupost pintar escala de comunitat, el primer que fem és oferir una proposta segons les indicacions que ens dóna el president o la direcció facultativa. Per a això concertem una visita per a veure l'estat de conservació de l'escala i prendre mesures.


Calcular pressupost pintar en una comunitat de veïns, depèn de molts factors que s'han de tenir en compte per a poder oferir un bon servei i qualitat en en els treballs.

Pintar una comunitat de veïns requereix experiència d'un pintor professional. Ens trobem que a Barcelona tenim finques amb diferents sistemes constructius segons la seva època d'edificació.

És molt diferent pintar escala a Ciutat Vella, que poden tenir fincas finss a dos-cents anys, que la pintura d'una escala comunitat al L´Eixample; o el pintat d'escala veïns en barris mes moderns com Les Corts, Sarria-Sant gervassi, la Bonanova ...

Els procediments de treball i les pintures que s'han d'utilitzar són molt diferents, i en conseqüència el preu m² pintar parets va variant.

A vegades, sobretot en la construcció anterior als anys 70 del passat segle, cal escatar i gratar la pintura anterior, aplicar massilles especials de calç, arreglar esquerdes, tractar humitats, tractar l'òxid en bigues i reixes ...i per a això són necessari fixadors especials i pintures tipus silicat, siloxanopliolite, o revestiments de calç tradicionals...etc

En aquesta mena de construccions més antigues, que requereixen treballs previs de preparació de superfícies el preu pintar parets pot sortir entorn dels 8/15 € m².

En construccions més modernes, a  on a penes cal fer treballs de preparació, protegir sòl i mobiliari i i pintar a dues capes al plàstic d'alta lavabilidad surt a partir de 5€ m².

 

Preu pintar escala comuniat de veïns a partir de 5€m2

El nostre pressupost per pintar escala detalla el preu de totes les partides a fer, així com el procés de treball i les qualitat del material a aplicar

estarcido l`eixample. Pintura decorativa Pintors barcelona pintores

Sobre la base de l'estat de conservació i les seues característiques, desenvolupem la proposta que considerem més eficient, tenint en compte: que el preu per pintar escala resulte competitiu; que les pintures a utilitzar  siguen resistents i oferisquen durabilitat i fàcil manteniment; i que l'acabat general presenti una millora des del punt de vista decoratiu.

 

Amb aquests criteris confeccionem el pressupost, detallant el procés de treball a realitzar en totes les partides: sostres,parets,barandas, passamans, portes..) 

 

  

 

 

 

Pintors Barcelona Pintores. Presupuesto y precio pintar comunidad de propietarios. Eixample, Gràcia, Sant gervassi, Bonanova, Pedralbes,

Una vegada que els propietaris s'han reunit i han valorat la possibilitat d'atorgar-nos l'encàrrec, procedim a realitzar un estudi de color i preparem diverses mostres en la finca en un lloc visible per a tots els veïns, fins a concretar els colors i qualitats de la pintura en comú acord de tota la comunitat.


Busquem els colors neutres que tinguen major lluminositat i calidesa, que atorguen amplitud als espais i que harmonitzen amb el conjunt d'elements com el color del sòl, les portes de replans, porta ascensor, reixes...etc

Fem els treballs de pintura protegint amb plàstic i paper tots els elements i mantenint la neteja diària de les zones comunes durant tot el procés, així mantenint una la ventilació per a evitar molèsties per olors.

Utilitzem escales,bastides , materials i eines d'acord amb la normativa vigent de seguretat i higiene en el treball, i amb menor impacte ambiental, donant preferència en la mesura que siga possible a productes de línia ecològica i de Bio-construcció.

 

 

 

Vestíbul estat original

Vestíbul rehabilitat

Pintors Barcelona. Rehabilitación  escalera comunidad vecinos.  Pintores restaurar vestíbulo L´Eixample

El pressupost i preu per pintar una escala de propietaris està subjecte a molts factors. Si està pensant a renovar la pintura de la seua comunitat no dubte a posar-se en contacte amb Pintors Barcelona i li oferirem una proposta de pintura duradora .

Escribir comentario

Comentarios: 0